รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  61
เลขที่หนังสือ  04002/ว598  ลงวันที่  14/02/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว71 147
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3148 กิจกรรม การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
แหล่งของเงิน  6110210 ค่าตอบแทน
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
จำนวนเงิน  511,976.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-02-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 050 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 511,976.00 419,696.50 92,279.50 81.98%
050001 คชจ.กิจกรรม 511,976.00 419,696.50 92,279.50 81.98%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ