รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  60
เลขที่หนังสือ  04002/ว540  ลงวันที่  12/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว579
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3092 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ - ส่งนักเรียน ค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง และค่าบริหารจัดการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit)
จำนวนเงิน  2,145,850.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-02-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 063 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2561 ( เพิ่มเติม ) 2,145,850.00 1,022,330.00 1,123,520.00 47.64%
063001 ค่าพาหนะนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 2,145,850.00 1,022,330.00 1,123,520.00 47.64%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ