รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  6
เลขที่หนังสือ  04002/ว4857  ลงวันที่  25/10/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5700
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3175 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ประกันสังคมธุรการโรงเรียน และบุคลากรปฏิบัติงานนัการภารโรง ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)
จำนวนเงิน  434,700.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-10-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 010 งบดำเนินการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ โครงการคืนครูให้นักเรียน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) (04006/ว5700) 9,128,700.00 434,700.00 8,694,000.00 4.76%
010002 ประกันสังคม 5% 434,700.00 434,700.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ