รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  6
เลขที่หนังสือ  04002/ว4827  ลงวันที่  วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6629
แผนงาน  
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6210200 
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  ค่าเช่าบ้าน
จำนวนเงิน  201,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันอังคารที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 006 04006/ว6629 การจัดสรรรายจ่ายประจำปีรงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 201,500.00 0.00 201,500.00 0.00%
006001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. งบดำเนินงาน สำหรับค่าเช่าบ้านให้กับ สพท. ครั้งที่ 1 201,500.00 0.00 201,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ