รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  59
เลขที่หนังสือ  04002/ว546  ลงวันที่  05/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว580
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562)
จำนวนเงิน  2,241,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-02-05
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 057 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562) 04006/ว580 2,241,000.00 654,600.00 1,586,400.00 29.21%
057001 ค่าจ้าง 2,241,000.00 654,600.00 1,586,400.00 29.21%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ