รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  58
เลขที่หนังสือ  04002/ว515  ลงวันที่  05/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04007/ว194
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439004000000 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200N3117 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39004
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนเงิน  339,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-02-05
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 069 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04007/ว194 339,000.00 102,350.00 236,650.00 30.19%
069124 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069125 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069126 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 61,000.00 67,350.00 -6,350.00 110.41%
069002 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069003 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069004 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069005 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069006 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069007 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00%
069008 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069009 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069010 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
069011 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069012 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
069013 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069014 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069015 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069016 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069017 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069018 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069019 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069020 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069021 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069022 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069023 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069024 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
069025 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069026 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069027 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069028 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069029 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069030 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069031 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069032 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069033 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069034 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069035 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069036 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069037 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069038 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069039 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069040 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069041 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069042 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069043 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069044 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069045 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069046 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069047 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069048 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069049 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069050 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069051 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069052 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069053 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069054 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069055 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069056 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069057 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069058 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069059 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069060 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069061 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069062 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069063 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069064 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069065 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069066 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069067 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069068 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069069 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069070 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069071 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069072 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069073 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069074 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069075 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069076 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069077 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069078 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069079 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069080 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069081 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069082 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069083 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069084 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069085 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069086 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069087 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069088 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069089 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069090 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069091 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069092 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069093 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069094 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069095 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069096 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069097 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069100 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069101 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069102 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069103 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069104 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069105 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069106 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069107 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069108 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
069109 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069110 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069111 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069112 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069113 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
069114 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069115 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069116 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069117 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069118 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069119 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069120 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069121 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069122 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069123 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
069127 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม (ออกนิเทศโรงเรียนที่เรียนรวม) 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ