รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  56
เลขที่หนังสือ  04002/ว1068  ลงวันที่  วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1012
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000435702000000 ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  35702
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม -มิถุนายน 2563)
จำนวนเงิน  1,197,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 058 04006/ว1076 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์ยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย 76,000.00 0.00 76,000.00 0.00%
058001 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมครั้งที่1) สพป.ลย.1 76,000.00 0.00 76,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ