รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  55
เลขที่หนังสือ  04002/ว482  ลงวันที่  31/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04279/ว27
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3095 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6211300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
จำนวนเงิน  1,680,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 051 ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 04279/ว27 1,680,000.00 174,367.20 1,505,632.80 10.38%
051001 จัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 84 โรงเรียน (โดย สพท.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ) 1,680,000.00 174,367.20 1,505,632.80 10.38%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ