รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  54
เลขที่หนังสือ  04002/ว1053  ลงวันที่  วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1046
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ  2000434761000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200O2931  กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34761
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563) ธุรการ 9,000 บาท
จำนวนเงิน  2,133,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 053 04006/ว458 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 299,250.00 0.00 299,250.00 0.00%
053001 ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต สพป.ลย.1 จำนวน 19 อัตรา เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563) 299,250.00 0.00 299,250.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ