รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  53
เลขที่หนังสือ  04002/ว416  ลงวันที่  30/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว64
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3078 กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
จำนวนเงิน  234,982.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 054 เพื่อดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 04004/ว64 234,982.00 165,385.00 69,597.00 70.38%
054001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 234,982.00 165,385.00 69,597.00 70.38%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ