รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  52
เลขที่หนังสือ  04002/ว313  ลงวันที่  25/01/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1175
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561
จำนวนเงิน  4,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 043 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 04006/ว1175 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
043001 จัดสรรให้ ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ