รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  51
เลขที่หนังสือ  04002/ว312  ลงวันที่  25/01/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว240
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3152 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
จำนวนเงิน  4,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 062 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04006/ว240 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
062001 รร.เมืองเลย 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ