รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  50
เลขที่หนังสือ  04002/ว350  ลงวันที่  28/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว352
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3109 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)
จำนวนเงิน  1,445,850.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 064 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 04006/ว352 1,445,850.00 793,800.00 652,050.00 54.90%
064002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 793,800.00 793,800.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ