รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  50
เลขที่หนังสือ  04002/ว969  ลงวันที่  วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว853
แผนงาน  
ผลผลิต/โครงการ  2000414708000000 
กิจกรรมหลัก  200044200O2911 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  14708
งบรายจ่าย  115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รายการ  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 5 เดือน (มีนาคม 2536 - กรกฎาคม 2563)
จำนวนเงิน  4,855,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 064 04006/ว457 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 37,800.00 0.00 37,800.00 0.00%
064001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน(กุมภาพันธ์ 2563) 9,450.00 0.00 9,450.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ