รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  49
เลขที่หนังสือ  04002/ว645  ลงวันที่  วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04007/ว621
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439004000000 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200N3116 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39004
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนเงิน  584,298.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 056 04006/ว227 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจั 2,759,500.00 0.00 2,759,500.00 0.00%
056001 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ