รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  49
เลขที่หนังสือ  04002/ว177  ลงวันที่  16/01/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6765
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000426002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  0000 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
แหล่งของเงิน  6011320 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสบัญชี  26002
งบรายจ่าย  608 
รายการ  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ฟื้นฟูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ชำรุดทุรดโทรมและประสบอุบัติภัยให้กลับสู่สภาพปกติ
จำนวนเงิน  925,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 038 งบลงทุน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ปี 2560 925,400.00 473,200.00 452,200.00 51.13%
038002 รร.บ้านห้วยพิชัย 473,200.00 473,200.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ