รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  48
เลขที่หนังสือ  04002/ว321  ลงวันที่  24/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว6
แผนงาน  บูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ  2000406036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3074 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  06036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จำนวนเงิน  408,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 052 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว6 408,000.00 0.00 408,000.00 0.00%
052014 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ