รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  48
เลขที่หนังสือ  04002/ว321  ลงวันที่  24/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว6
แผนงาน  บูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ  2000406036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3074 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  06036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จำนวนเงิน  408,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 052 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว6 408,000.00 160,000.00 248,000.00 39.22%
052001 คชจ.ในการดำเนินงานกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนค่ายทักษะชีวิต 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00%
052002 คชจ.ในการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052003 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052004 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052005 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052006 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052007 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052008 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052009 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052010 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052011 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052012 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052013 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052014 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052015 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052016 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052017 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052018 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052019 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052020 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052021 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052022 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052023 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052024 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052025 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052026 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052027 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052028 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052029 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052030 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052031 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052032 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052033 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052034 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052035 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052036 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
052037 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052038 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052039 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052040 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052041 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
052042 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ