รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  48
เลขที่หนังสือ  04002/ว182  ลงวันที่  16/01/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว14
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3150 กิจกรรม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1
จำนวนเงิน  1,615,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 041 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 04006/ว14 1,615,000.00 819,845.00 795,155.00 50.76%
041001 คชจ กิจกรรม (1 พ.ย.60-31 มี.ค.61 ค่าจ้าง 17,000/เดือน) 1,615,000.00 819,845.00 795,155.00 50.76%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ