รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  47
เลขที่หนังสือ  04002/ว293  ลงวันที่  24/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04188/ว25
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433062000000 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม
กิจกรรมหลัก  200044200N3099 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33062
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"
จำนวนเงิน  40,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 050 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 04188/ว25 40,600.00 40,600.00 0.00 100.00%
050001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 40,600.00 40,600.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ