รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  47
เลขที่หนังสือ  04002/ว75  ลงวันที่  09/01/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว7
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีระบบคุณภาพและระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสอบคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้
จำนวนเงิน  72,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 049 แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 72,400.00 0.00 72,400.00 0.00%
049001 คชจ.กิจกรรม 72,400.00 0.00 72,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ