รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  46
เลขที่หนังสือ  04002/ว5783  ลงวันที่  28/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6624
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3164 กิจกรรม การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
แหล่งของเงิน  6111300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  608 
รายการ  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
จำนวนเงิน  2,277,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-05
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 034 งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯโครงการโรงเรียน ICU #04006/ว6624 2,277,000.00 455,400.00 1,821,600.00 20.00%
034005 รร.บ้านแก้วเมธี 455,400.00 455,400.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ