รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  46
เลขที่หนังสือ  04002/ว253  ลงวันที่  18/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04278/ว28
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผุ้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติมครั้งที่ 1
จำนวนเงิน  8,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 034 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) 04003/ว1216 1,210,100.00 1,035,081.00 175,019.00 85.54%
034001 คชจ.กิจกรรม 1,210,100.00 1,035,081.00 175,019.00 85.54%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ