รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  45
เลขที่หนังสือ  04002/ว206  ลงวันที่  17/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6074
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น จำนวน 10 รายการ
จำนวนเงิน  26,669,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-17
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 044 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น จำนวน 10 รายการ 04006/ว6074 26,669,600.00 4,765,650.00 21,903,950.00 17.87%
044001 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : บ้านพักครู 207 948,100.00 0.00 948,100.00 0.00%
044002 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/29 813,400.00 620,000.00 193,400.00 76.22%
044003 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 3,450,000.00 854,000.00 2,596,000.00 24.75%
044004 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 1,104,000.00 175,650.00 928,350.00 15.91%
044005 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : บ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย) 3,978,000.00 0.00 3,978,000.00 0.00%
044006 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 640,500.00 0.00 640,500.00 0.00%
044007 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 506,200.00 340,000.00 166,200.00 67.17%
044008 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26 813,400.00 640,000.00 173,400.00 78.68%
044009 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) 6,345,000.00 856,000.00 5,489,000.00 13.49%
044010 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : โรงอาหาร-หอประชุมแบบ 100/27 8,071,000.00 1,280,000.00 6,791,000.00 15.86%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ