รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  45
เลขที่หนังสือ  04002/ว5762  ลงวันที่  27/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6586
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3160 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6111410 อุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
จำนวนเงิน  2,067,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-01-05
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 033 เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับสนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560 #04006/ว6586 2,067,000.00 2,067,000.00 0.00 100.00%
033001 คชจ กิจกรรม (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) 2,067,000.00 2,067,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ