รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  44
เลขที่หนังสือ  04002/ว225  ลงวันที่  17/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว238
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
จำนวนเงิน  1,000,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-17
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 036 04006/ว238 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบายตามความจำเป็นเร่งด่วน (ครั้งที่ 2) 1,000,000.00 350,790.00 649,210.00 35.08%
036027 3.สร้างจิตสำนึกด้านบริหารจัดการขยะฯ (นุชรินทร์) 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
036028 4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ (ศน.สมัย) 35,000.00 3,000.00 32,000.00 8.57%
036029 5.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ศน.กิ่งนภา) 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
036039 23.ประชุม Conference 13 กลุ่มคุณภาพๆละ 5,000 บาท (รอง.วิรัตน์) 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00%
036038 18.การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ฯ (ศน.ศักดิ์ชาย) 19,920.00 19,920.00 0.00 100.00%
036037 17.การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ (ศน.จันทร์เพ็ญ) 30,000.00 11,700.00 18,300.00 39.00%
036036 16.พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลออนไลน์ฯ (ศน.ธงชัย) 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
036035 13.พัฒนาครูก้าวกระโดดด้านนวัตกรรม (ศน.นัจรีภรณ์) 60,000.00 51,435.00 8,565.00 85.73%
036034 11.การวางแผนอัตรากำลังคนฯ (ผอ.ปัทมา) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
036033 10.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (ผอ.ปัทมา) 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%
036032 8.ขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ" (ผอ.สุชาดา) 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
036018 15.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2561 (ผอ.จานุรักษ์) 100,000.00 44,344.00 55,656.00 44.34%
036019 20.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ผอ.มยุรี) 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
036031 7.พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนฯ (ศน.นัจรีภรณ์) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
036023 19.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (ณัชชา) 37,100.00 0.00 37,100.00 0.00%
036024 12.เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ผอ.นิราพร) 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
036025 14.พัฒนาการศึกษาทางไกลฯ (มณฑล) 100,000.00 27,234.00 72,766.00 27.23%
036030 6.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยฯ (ศน.อมรา) 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
036026 21.โครงการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ (ผอ.ธันยพงษ์) 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
036040 9.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ แบบบูรณาการ 197,980.00 193,157.00 4,823.00 97.56%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ