รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  44
เลขที่หนังสือ  04002/ว5742  ลงวันที่  27/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว1172
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  301 
รายการ  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ แล้วจัดหาครุภัณฑ์ (CCI)
จำนวนเงิน  5,051,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-12-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 035 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (CC1) งบประมาณ 2561 (เขตจัดซื้อ) #04005/ว1172 5,226,000.00 5,021,350.00 204,650.00 96.08%
035001 คชจ กิจกรรม-เขตประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 29 โรงเรียน 5,051,800.00 5,021,350.00 30,450.00 99.40%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ