รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  43
เลขที่หนังสือ  04002/ว161  ลงวันที่  15/01/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6102
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563)
จำนวนเงิน  3,528,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 045 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563) 04006/ว6102 3,528,400.00 0.00 3,528,400.00 0.00%
045001 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : อาคารเรียน 212ล./57-ก 3,528,400.00 0.00 3,528,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ