รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  43
เลขที่หนังสือ  04002/ว530  ลงวันที่  วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว86
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3077 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) และนานาชาติ
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1
จำนวนเงิน  133,890.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 045 04006/ว1396 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 1,624,300.00 0.00 1,624,300.00 0.00%
045001 บ้านท่าลี่ - อาคารเรียน 212 ล./57-ก 1,624,300.00 0.00 1,624,300.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ