รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  43
เลขที่หนังสือ  04002/ว5714  ลงวันที่  26/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6620
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนให้กับโรงเรียนเพียงหลวงฯ ระยะเวลา 6 เดือน (ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)
จำนวนเงิน  94,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-12-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 031 ค่าจ้างครูรายเดือนให้กับโรงเรียนเพียงหลวงฯ 6 เดือน(ธ.ค.60-พ.ค.61) #04006/ว6475 94,500.00 3,000.00 91,500.00 3.17%
031002 ประกันสังคม 5% 4,500.00 3,000.00 1,500.00 66.67%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ