รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  42
เลขที่หนังสือ  04002/ว5706  ลงวันที่  25/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04009/ว8152
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3150 กิจกรรม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  201 
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 อัตรา
จำนวนเงิน  408,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-12-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 039 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 อัตรา 04009/ว8152 408,000.00 195,225.00 212,775.00 47.85%
039001 คชจ กิจกรรม 408,000.00 195,225.00 212,775.00 47.85%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ