รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  41
เลขที่หนังสือ  04002/ว5988  ลงวันที่  30/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04003/ว1216
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3107 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร)
จำนวนเงิน  1,210,100.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 037 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04010/ว4802 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
037001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ