รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  41
เลขที่หนังสือ  04002/ว474  ลงวันที่  วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว423
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงานรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน
จำนวนเงิน  34,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 034 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านก้านอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 04004/ว159 74,050.00 66,158.00 7,892.00 89.34%
034001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 74,050.00 66,158.00 7,892.00 89.34%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ