รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  4
เลขที่หนังสือ  04002/ว4774  ลงวันที่  28/10/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6525
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6210200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  240 ค่าสาธารณูปโภค
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน สาธารณูปโภค
จำนวนเงิน  1,500,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-10-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ