รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  39
เลขที่หนังสือ  04002/ว5948  ลงวันที่  30/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04009/ว7984
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439007000000 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200N3121 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39007
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2560
จำนวนเงิน  8,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 024 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว1284 30,000.00 3,990.00 26,010.00 13.30%
024001 เป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพะราชทานฯ 30,000.00 3,990.00 26,010.00 13.30%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ