รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  36
เลขที่หนังสือ  04002/ว5886  ลงวันที่  26/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04216/ว1694
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
จำนวนเงิน  5,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 022 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว5966 1,197,440.00 127,374.00 1,070,066.00 10.64%
022001 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 26 ชุด 38,480.00 0.00 38,480.00 0.00%
022002 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 15 ชุด 22,200.00 0.00 22,200.00 0.00%
022003 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 25,474.80 34,325.20 42.60%
022004 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 25,474.80 34,325.20 42.60%
022005 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 11 ชุด 657,800.00 25,474.80 632,325.20 3.87%
022006 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด 29,600.00 0.00 29,600.00 0.00%
022007 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด 29,600.00 0.00 29,600.00 0.00%
022008 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 ชุด 44,400.00 0.00 44,400.00 0.00%
022009 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 25,474.80 34,325.20 42.60%
022010 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด 29,600.00 0.00 29,600.00 0.00%
022011 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,800.00 25,474.80 34,325.20 42.60%
022012 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 25 ชุด 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00%
022013 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 47 ชุด 69,560.00 0.00 69,560.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ