รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  36
เลขที่หนังสือ  04002/ว5537  ลงวันที่  14/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6394
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3161 กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียน
จำนวนเงิน  1,472,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-12-16
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 019 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวม และเลิกโรงเรียน #04006/ว6394 872,000.00 9,000.00 863,000.00 1.03%
019011 รร.บ้านหาดคัมภีร์-บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ