รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  36
เลขที่หนังสือ  04002/ว5886  ลงวันที่  26/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04216/ว1694
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.
จำนวนเงิน  5,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV 04279/ว442 130,000.00 62,550.00 67,450.00 48.12%
019001 คชจ.กิจกรรม (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด) 40,000.00 2,550.00 37,450.00 6.38%
019002 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ/และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
019003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 60,000.00 60,000.00 0.00 100.00%
019004 ค่าพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลฯ 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ