รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  35
เลขที่หนังสือ  04002/ว5776  ลงวันที่  21/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว7245
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3109 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
จำนวนเงิน  1,408,050.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-21
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 033 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ว 7245 1,408,050.00 652,050.00 756,000.00 46.31%
033002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 652,050.00 652,050.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ