รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  35
เลขที่หนังสือ  04002/ว5518  ลงวันที่  12/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1280
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปี 2560
จำนวนเงิน  7,650.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-12-14
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 023 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) #04004/ว1280 7,650.00 5,160.00 2,490.00 67.45%
023001 คชจ.กิจกรรม 7,650.00 5,160.00 2,490.00 67.45%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ