รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  34
เลขที่หนังสือ  04002/ว5493  ลงวันที่  08/12/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว1255
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3174 กิจกรรม การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เดือน
จำนวนเงิน  216,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-12-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 027 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เดือน 04277/ว1255 216,000.00 162,000.00 54,000.00 75.00%
027001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา 216,000.00 162,000.00 54,000.00 75.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ