รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  34
เลขที่หนังสือ  04002/ว5851  ลงวันที่  21/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว7352
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
จำนวนเงิน  37,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-21
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 027 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ 04188/ว1095 360,000.00 287,360.00 72,640.00 79.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ 360,000.00 287,360.00 72,640.00 79.82%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ