รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  31
เลขที่หนังสือ  04002/ว5689  ลงวันที่  12/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5988
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันการ
จำนวนเงิน  5,135,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 046 เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันการ 04006/ว5988 5,135,200.00 200,000.00 4,935,200.00 3.89%
046016 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 200,000.00 200,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ