รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  28
เลขที่หนังสือ  04002/ว5547  ลงวันที่  06/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว2736
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433062000000 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม
กิจกรรมหลัก  200044200N3100 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33062
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Tearms : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จำนวนเงิน  5,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 029 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Tearms : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว2736 5,500.00 5,208.50 291.50 94.70%
029001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 5,500.00 5,208.50 291.50 94.70%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ