รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  27
เลขที่หนังสือ  04002/ว5565  ลงวันที่  04/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04188/ว1095
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3096 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ
จำนวนเงิน  360,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-12-04
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 027 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ 04188/ว1095 360,000.00 287,360.00 72,640.00 79.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ 360,000.00 287,360.00 72,640.00 79.82%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ