รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  26
เลขที่หนังสือ  04002/ว5456  ลงวันที่  27/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04012/ว624
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
จำนวนเงิน  2,700.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 038 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 04012/ว624 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00%
038001 คชจ.อบรมปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ