รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  24
เลขที่หนังสือ  04002/ว5447  ลงวันที่  26/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5966
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6211310 ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ค่ารครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
จำนวนเงิน  74,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-26
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 049 ค่ารครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว5966 74,000.00 0.00 74,000.00 0.00%
049001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 74,000.00 0.00 74,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ