รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  24
เลขที่หนังสือ  04002/ว5153  ลงวันที่  15/11/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5706
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  607 
รายการ  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวนเงิน  3,961,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-11-16
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 008 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-สำหรับโรงเรียนปกติ (49 รายการ) 6,086,100.00 180,000.00 5,906,100.00 2.96%
008011 รร.บ้านผาพอด อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (1 ชุด) 180,000.00 180,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ