รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  20
เลขที่หนังสือ  04002/ว5047  ลงวันที่  07/11/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว14321
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434004000000 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3183 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34004
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน
จำนวนเงิน  207,900.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-11-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 015 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือนแรก 4,365,900.00 196,185.00 4,169,715.00 4.49%
015002 ประกันสังคมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 207,900.00 196,185.00 11,715.00 94.37%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ