รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  19
เลขที่หนังสือ  04002/ว5328  ลงวันที่  22/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว981
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  240 ค่าสาธารณูปโภค
รายการ  เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
จำนวนเงิน  1,725,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-22
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 015 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 04005/ว981 1,725,000.00 0.00 1,725,000.00 0.00%
015001 สพป.เลย เขต 1 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ