รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  185
เลขที่หนังสือ  04002/ว4089  ลงวันที่  10/09/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4855
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3173 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอด
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ
จำนวนเงิน  6,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-09-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 166 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ 04006/ว4855 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00%
166001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ร.ร.ร่มเกล้า 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ